DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
 

 
              
 
 
         
                        Jak se chovat při zpozorování požáru
 
Zjistíte-li mimořádnou událost v tomto případě požár, který ohrožuje osoby nebo majetek, provést nutná opatření pro záchranu ohrožených osob, uhasit požár, jestliže je to možné, nebo provést nutná opatření k zamezení jeho šíření.
 
 
V případě, že není možné svými silami a dostupnými prostředky uhasit nebo zabránit dalšímu šíření požáru - volejte číslo 150 - (Hasičský záchranný sbor)
 
 
  Při předávání zprávy uveďte:  
·         kde hoří
·         co hoří
·         své jméno a číslo telefonu, ze kterého voláte
·         po skončení hovoru zavěste a čekejte na zpětný dotaz k ověření pravdivosti zprávy o požáru
 
  Před příjezdem jednotek (hasiči, záchranná služba, policie):  
  • pozor na elektrický proud!
  • vyčkat na místě příjezdu jednotek (hasiči, záchranná služba, policie)
 
  Po příjezdu jednotek (hasiči, záchranná služba, policie):  
·         na výzvu velitele zásahu poskytnout osobní pomoc jednotce požární ochrany, velitele jednotky požární ochrany obce
·         fyzická osoba není povinna poskytnout pomoc, jestliže ji v tom brání důležité okolnosti nebo jestliže by se vystavila vážnému ohrožení sebe nebo osoby blízké.
 
  Výzva k evakuaci:  
·         budete-li vyzváni k evakuaci z ohroženého prostoru je třeba si vzít základní osobní věci (OP nebo ŘP, klíče od bytu)
·         ohlásit veliteli zásahu, že byt č.x je prázdný
 
  Ochrana zdraví:  
·         při požáru se může stát, že obyvatelé budou muset určitou dobu pobývat v zamořeném prostoru nebo jím projít
·         v tomto případě je nezbytně nutné chránit cesty dýchací a povrch těla
·         je to možné i v případě, že doma nemáme ochrannou masku a ochranný oděv, a to pomocí improvizované ochrany
·         k ochraně dýchacích orgánů se může použít vodou navlhčená rouška zhotovená z kapesníků, ručníků, utěrek apod.
·         hlavu chráníme čepicí, kloboukem, šálou či kuklou tak, aby vlasy byly úplně zakryty a zvolená pokrývka hlavy chránila též čelo, uši a krk
·         oči si chráníme brýlemi (lyžařskými či motoristickými), ruce rukavicemi
·         k ochraně těla poslouží oblek, kombinéza, sako, kalhoty, plášť nebo pláštěnka do deště
·         nohy si chráníme nejlépe vysokými botami nebo holínkami
 
 
                                 
 
 
 
 
 
                                                   
 
 
 
Hasiči připravili nový portál k hlášení pálení odpadu
                    Pálení klestí ve Zlínském kraji lze hlásit i elektronicky
 
 
                                                         

 
HZS Zlínského kraje spustil na svých internetových stránkách novou aplikaci, která umožňuje nahlásit občanům i firmám pálení klestí a odpadu po internetu. Hlášení o pálení klestí je připraveno tak, že uživatel vyplňuje do políček formuláře příslušnou obec, datum a čas pálení, jméno zodpovědné osoby, název zodpovědné organizace, telefon, dále přesné místo a způsob zajištění. V další části je nutné upřesnit místo podle mapy. Pro občany platí, že jim hlášení důrazně doporučujeme, pro firmy je to povinnost.
 
Odesláním vyplněného formuláře je pálení odpadu zaevidováno na Krajském operačním a informačním středisku HZS Zlínského kraje. Všechny zadané údaje se zobrazí v počítači operačního důstojníka. Hasiči pálení nepovolují, evidence však operačnímu středisku slouží pro ověření místa pálení pro případ, že ve stejném prostoru bude ohlášen požár.
 
 
 
Nová aplikace na stránkách www.hzszlk.eu by měla usnadnit a zdokonalit evidenci pálení klestí a snížit počet zbytečných výjezdů hasičů. Tento způsob hlášení ušetří čas i obsluze operačního střediska, protože v sezoně přijímají hasiči denně až několik desítek telefonátů o kontrolovaném pálení. V loňském roce hasiči v kraji zaznamenali 247 planých poplachů a z toho 48 zbytečných výjezdů požárních jednotek způsobilo nedostatečné, nepřesné nebo nenahlášené pálení klestu a dalších materiálů.
 
U zadaného pálení  nelze  prozatím pozměňovat  zadané údaje  (termíny počátku a ukončení pálení, kontaktní údaje). Aktuální změny u již zaevidovaného pálení je nutné oznámit na operační středisko hasičů telefonicky.
 
Ohlásit pálení klestí je stále možné i na telefonním čísle operačního střediska HZS Zlínského kraje: 950 670 222
 
Ohlášení se rozhodně neprovádí na čísla linek tísňového volání 112 a 150, které slouží výhradně pro přímé pomoci postiženým.
 
                        _____________________________________________________________
 
 
Lidé velmi často pálí odpad a spalují klestí, přitom se však mnohdy chovají neopatrně a nedodržují základní bezpečnostní pravidla. Navíc se množí případy, kdy hasiči kvůli nenahlášenému pálení zbytečně vyjedou k domnělému požáru. Pálení biologického odpadu zaznamenávají hasiči prakticky celý rok.
 
Zákon o požární ochraně hovoří jasně: právnické či podnikající fyzické osoby jsou při spalování hořlavých látek na volném prostranství povinny učinit odpovídající opatření proti vzniku a šíření požáru - jinak řečeno, zabezpečit vše tak, aby se spalování nevymklo kontrole a nevznikl z něj požár. Navíc právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny každé spalování hořlavých látek na volném prostranství - včetně přijatých protipožárních opatření - předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje. HZS kraje pak má pravomoc nařídit přijetí dalších podmínek pro bezpečnost spalování, či spalování zcela zakázat. Při nesplnění povinnosti pálení oznámit a přijmout opaření proti vzniku a šíření požáru může být právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě udělena pokuta až do výše 500 000 Kč.
 
Všichni občané mají zákonnou povinnost počínat si při pálení tak, aby nedošlo ke vzniku požáru. Pálení většího množství materiálu by měli lidé předem ohlásit na operační a informační středisko příslušného HZS kraje. Při ohlášení je třeba uvést místo a čas pálení, osobu odpovědnou za pálení včetně kontaktu na ní a také přijatá protipožární opatření. Lidé mnohdy bohužel pálení nahlásit zapomínají a hasiči pak zbytečně vyjíždějí k domnělým požárům.
 
Navíc je třeba si uvědomit, že nelze pálit všechno. Spalování hořlavých látek nelze také chápat jako řízené vypalování porostů. Dle zákona o ovzduší lze v otevřených ohništích spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí nebo suché rostlinné materiály. Pálení plastů, gum či jiných materiálů obsahujících chemické látky je zakázáno. Občané by se také měli řídit závaznými vyhláškami obcí, které mnohdy upravují i způsob pálení odpadů na volném prostranství a mnohde jej i zakazují.
 
 
              Z podkladů a internetových prezentací GŘ HZS ČR, HZS JMK a HZS KVY zpracoval Ing. Vít Rušar.
                         
                                                                                                                          Autor: mjr. Ivo Mitáček, Mgr.Bc.
                                                                                                                      tiskový mluvčí HZS Zlínského kraje  
 
 
 
 
                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                   
 
 
         
               
 
 
 
                                                           
INFORMACE
Z 
HASIČSKÝCH  NOVIN
  
                                                                                                                                                                                                                   
                            
                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                            
                               
                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                            
 
 
 
 
  
  Adventní věnce mohou být nebezpečné  
 
 
Začíná advent a po čtyři neděle si budeme rozsvěcet vždy jednu svíčku na adventním věnci. Každý rok dochází podle statistik hasičů během prosincových dní k požárům od hořících svíček, zejména právě těch umístěných na adventních věncích.Zvyk používání adventního věnce je starý přibližně 150 let.
 
Hasiči každoročně vyjíždějí k požárům adventních věnců. Vyšetřovatelé hasičů varují před adventními věnci s nesprávně nainstalovanými svíčkami. „V loňském roce byly na trhu i svíčky, které místo parafinu obsahovaly chemickou látku, která hořela i s knotem. Tedy místo plamene z knotu hořela celá svíčka. Přirovnat bychom to mohli například k pevnému podpalovači. Některé věnce jsou určeny pouze k dekoraci a tudíž bychom na ně neměli již umísťovat svíčky a následně je zapalovat.

Blíží se i nejkrásnější svátky v roce a naše domovy si zdobíme různými svíčkami, nejen těmi, které jsou na adventním věnci. Je nutné si uvědomit, že zapálenou svíčku nelze položit kamkoli a na cokoli.
 
V každém případě by svíčka měla být umístěna na stabilní nehořlavé podložce bránící přímému kontaktu hořící svíčky s podkladem – často je to například chvojí adventního věnce. Svíčky umísťujeme v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů, rozhodně je nedáváme k oknům do průvanu, blízko záclon, v těsné blízkosti sedaček či jiných textilií, ani na poličku nebo skříň, neboť oheň se rychle přenese na nábytek a zařízení bytu.
 

 
                                                                                                                                                               
 
 
 
 
         
  Nebezpečí požárů při používání zábavní pyrotechniky
 
                                                                                                                                                                                                                                         
 
Každoroční oslavy na konci roku přináší zvýšené riziko vzniku požárů při neodborné a neopatrné manipulaci se zábavní pyrotechnikou. Hasiči varují před nebezpečím požárů a výbuchů, které zaznamenáváme nejen s příchodem nového roku, ale prakticky i několik týdnů předem. Z pohledu bezpečnosti je nejzávažnějším problémem snadná dostupnost zábavní pyrotechniky dětem a u dospělých pak spojení konzumace alkoholu s používáním ohňostrojů.
 
Děti neodborně manipulují s pyrotechnikou a při jejím používání nemají přirozené zábrany. To může zapříčinit nejen zranění dětí, ale i požáry a poškození majetku. U dospělých se setkáváme s nevhodným používáním pyrotechniky ve stavu opilosti, což vede k požárům od zbloudilých raket nebo ke zraněním při odražení letící a hořící pyrotechniky. Hořící nálože mají dostatečnou teplotu k zapálení dalších hořlavých materiálů např. po vlétnutí oknem do bytu, na půdu nebo střechu domu. Známé jsou i případy poškození zaparkovaných aut.
 
Problémy se zábavní pyrotechnikou nejsou jen v oblasti jejího používání, ale začínají už při samotném nákupu. Každoročně jsou k vidění lidé, nakupující toto zboží až v nepochopitelném množství, o čemž svědčí jejich přeplněné nákupní vozíky a účty za několik tisíc korun. Ve snaze ušetřit, se lidé ubírají k nakupování levného stánkového zboží, které často nemá návod na použití ani není schváleno k prodeji v ČR. Ve stánkovém prodeji hrozí také větší míra poškození zboží nebo jeho navlhnutí při nevhodném způsobu skladování a prodeje.
Hasiči apelují na všechny občany, aby si při manipulaci se zábavní pyrotechnikou počínali velmi opatrně a měli vždy na paměti možná rizika.
 
                                                                             Článek ze stránek HZS Zlínského kraje.