DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
 

                                                          Každý hasič hrdinou je
                                       
  to mu ke cti buď !
                                      Když nás volá za noci
                                    trubka k bližním k pomoci,
                                spějme, bratři s láskou v srdci,
                                          spějme k pomoci.                                                        Z historie našeho sboru


 
  Podle dochovaných místních pramenů, zejména však dle „Hasičské kroniky“ – české ústřední jednoty hasičské – markrabství moravského z roku 1898, jejíž autorem, nazývaným též  - otcem moravského hasičstva – je Titus Krška (1841 – 1900), se můžeme dočíst:

  Obec Ostrožská Nová Ves leží na rovině a čítá 452 domů s převládající krytbou břidličnou. Dobrovolný sbor hasičský byl založen 1888 a prvním zakladatelem jeho byl T. Boček – rolník a tehdejší starosta obce. T.Boček se také stal jeho prvním předsedou, náčelníkem potom Matěj Kusák – hostinský, jednatelem Pavel Vágner – učitel.
Sbor má stříkačku čtyřkolovou, dva žebře, jeden posunovací čtyřdílný, 1 lejtu, 200 m hadic – vše v úhrnné ceně 1.492 zl., týž zúčastnil se po celou dobu svého trvání 14 požárů (tolik kroniky).

    První zpráva o ustavení dobrovolného hasičského sboru v tehdejších Chylicích je poměrně mladšího data – až z roku 1927. Tady byl starostou zvolen Jakub Červenák a náčelníkem Jan Hanáček.

    Hasičské sbory vedle své základní myšlenky a povinnosti – pomáhat bližnímu v neštěstí – se staly také nositeli pokrokových myšlenek a provozovateli kultury a zábavy. Příjem z divadel a zábav byl prakticky hlavním zdrojem k pořízení výzbroje a výstroje členů.
Za období 1888 – 1938 je v kronice zaznamenáno 39 výjezdů či zásahů při požárech. Z uváděných 39 zásahů bylo 8 mimo naši obec.

    V době okupace došlo k útlumu činnosti sboru, téměř veškerá činnost se soustředila na likvidaci požárů a pomoc při jiných živelných pohromách.
Po osvobození v r. 1945 začal sbor psát novou kapitolu své činnosti, přišli noví členové a každou neděli se konal odborný výcvik. Ve sboru v Ostrožské Nové Vsi byla opravena hasičská zbrojnice a sbor získal první automobil k dopravě stříkačky i omezeného počtu mužstva. V roce 1948 byly do sboru přijaty první členky – p. Kovaříková a p. Chmelařová.
V r.1949 se sloučily obce Chylice a Ostrožská Nová Ves.
Do popředí se dostávaly snahy sjednotit oba sbory do jednoho. K tomuto sloučení došlo 4.4.1951, ale brzy nato (r.1953) se oba sbory opět osamostatnily.

    Koncem šedesátých a začátkem sedmdesátých let dochází v obou sborech k omlazování, náborem nové mládeže.
V roce 1975 došlo k definitivnímu sloučení obou sborů, o které se zasloužil především pan Josef Zalubil. Starostou sboru se stal pan Josef Smištík a velitelem pan Josef Zalubil. Sjednocený sbor v té době čítal více něž 100 členů. Zejména mladší členové sboru se účastnili okrskových a okresních soutěží, mladí požárníci soutěže Plamen. Postavena byla hasičská zbrojnice v Chylicích, došlo k vybudování garáží, soc. zařízení, schůzovací místnosti, modernizaci techniky apod., a tato byla slavnostně otevřena 21.7.1957.
V dalších letech byla vybudována dětská klubovna, podium pro muzikanty a taneční parket v zahradě, který umožnil pořádání mnoha kulturních akcí.
Zásluhou zakladatelů, jejich dobrovolné a obětavé práce, byla myšlenka pomáhat při ohrožení jiných, předávána dál.

    V roce 1988 oslavil náš sbor sté výročí svého založení. Slavnostní schůze se konala v Kulturním domě v Chylicích, za účasti okresních, krajských a ústředních orgánů sboru hasičů a orgánů státní správy. Po schůzi byl u památníku padlých hrdinů položen věnec, následovala ukázka požární techniky Hasičského záchranného sboru Uherské Hradiště a historické techniky. Večer se uskutečnila taneční zábava, hrála hudba Novovešťanka (vstup zdarma). Sbor čítal 110 členů a mladou skupinu žáků, která se s požární tématikou teprve seznamovala. Starostou sboru byl pan František Botek, velitelem pan Zdeněk Zalubil a jednatelem pan František Hruška.  Všichni tři své funkce vykonávají dodnes.
Sbor se v té době mohl pyšnit především velkým počtem mladých požárníků pod vedením Josefa a Ludmily Smištíkových. Tito mladí požárníci velmi úspěšně reprezentovali náš sbor v okresních soutěžích a také náš okres vrámci kraje. Soutěží se pravidelně zúčastňovaly minimálně dvě družstva – starších a mladších žáků.  
Nemůžeme opomenout ani družstvo mužů, kteří se pravidelně zúčastňovali okrskových a okresních soutěží. Největšího úspěchu dosáhli muži v roce 1995, kdy se umístili v okresní soutěži na čtvrtém místě.

    V roce 1997 byla Morava postižena velkými povodněmi. Rovněž i naše obec byla v části Chylice a Ostrožská Nová Ves – Dědina a ulice Nádražní zatopena.  Náš sbor se podílel v době od 10.7.1997 do 15.8.1997 na pomoci občanům při záplavě a později na likvidaci živelné pohromy. Členky sboru zajišťovaly v době záplav výdej potravin pro záplavou postižené občany. Celkem se těchto akcí zúčastnilo 28 mužů a 4 ženy.
Jelikož v naší obci nebyly k dispozici ani jednotky policie, ani armády, byla pomoc pro postižené organizována pouze Sborem dobrovolných hasičů. Byl vytvořen organizační štáb, který ve spolupráci s Obecním úřadem řídil záchranné práce. Po prvních třech kritických dnech štáb sestavil tři zásahová družstva, která pracovala na směny.

    Rok po povodních slavila naše organizace 110. výročí svého založení. Součástí oslav bylo námětové cvičení s veškerou dostupnou technikou v rámci okrsku (Ostrožská Nová Ves, Ostrožská Lhota, Uherský Ostroh I. a Uherský Ostroh II.).  Celé cvičení řídil velitel Zdeněk Zalubil. V zasedací místnosti hasičské zbrojnice byla výstavka kronik a historických písemností.
Vyvrcholením byla slavnostní schůze, která se konala v Hotelu u Lázní. Členům za jejich práci byla předána čestná uznání, medaile a ocenění za práci při povodních.

   


    V rámci činnosti organizace se pořádají sběra kovového odpadu. K upevnění kolektivu se v posledních čtyřech letech pořádají místní Grand prix, kterého se zúčastňují hasiči bez rozdílu věku. Soutěží družstva věkových kategorií – do 30 let, 30 – 50 let a nad 50 let. Vítězi se stávají všichni zúčastnění.

  V roce 2002 se po téměř deseti letech konal Hasičský ples, který proběhl 1.února v Kulturním domě v Chylicích. Hrála dechová hudba Novovešťanka.

V první polovině roku bylo do sboru přijato pět mladších členů, kteří velkou měrou přispěli k oživení našeho sboru.
Sbor k 30.6.2002 čítá 60 členů, z toho 11 žen.


 

                             
  „Bohu ke cti, lidem ku pomoci, vlasti ku prospěchu.“

                                             
 
 
                                                
 
                                          Svatý Florián - patron hasičů
 
Velitel pluku, propuštěný ze římských legií. Narodil se v Cetii (dnes Zeiselmauer u Vídně) a za vlády císaře Diokleciána byl jednou z obětí jeho zásahů prostřednictvím čtyř protikřesťanských ediktů z let 303 a 304. Dnešní území Rakouska do té doby patřilo římské provincii Noricum a císař Dioklecián tuto provincii připojil k Pannonii. V okolí dnešního Lince, v městě Lauriacum (neboli Lorch) u soutoku Enže s Dunajem, dal jeho místodržitel Aquilinus pozavírat a usmrtit mnoho zdejších křesťanů. Když se to Florian dozvěděl, spěchal křesťanům na pomoc.  
Nebyl však dostatečně opatrný a po několika dnech byl zatčen a pod neustálým týráním měl zapřít Krista. Protože se nechtěl za žádnou cenu víry zříct a soud nevzal ohledy na jeho zásluhy v armádě, jeho bezúhonný život, vydal ho do rukou katů. Ti mu přivázali na krk mlýnský kámen a hodily ho do řeky Enže. Ostatky sv. Floriána byly v 11. století rozděleny, část z nich byla převezena do Říma, část do Krakova (stal se jedním z polských patronů) a z Polska byla za Karla IV. malá část jeho relikvií převezena do chrámu sv. Víta v Praze. Relikviář má však rovněž katedrála v Olomouci, kostely na Kladně, v Jaroměři, v Havlíčkově Brodě a jinde. Tyto maličké kousky Floriánových ostatků měly ve středověku chránit města před požáry, poněvadž Florián, umučený ve vodě, se stal patronem hasičů. Obraz sv. Floriána se objevoval na obecních pečetidlech, městských branách, kostelních věžích, na zvoničkách a jeho sochy se stavěly na návsích a náměstích.